Книги и главы книг

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 97
 • Item
  Социальная ответственность бизнеса
  (Казахский агротехнический университет имени С.Сейфуллина, 2022) Орынбекова Г.А.
  В учебном пособии рассмотрены содержание социальной ответственности бизнеса, ее виды и формы, поддержка бизнесом образования, науки, культуры и здравоохранения. Предназначено для обучающихся по образовательным программам бакалавриата по направлению «Бизнес и управление».
 • Item
  Салықтар және салық салу
  (С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті, 2022) Тлеужанова, Д.А.; Матайбайева, Г.А.; Жолдоякова, Г.Е.
  Оқулықта Қазақстан Республикасында қолданылатын салық салу жүйесінің теориялық және әдіснамалық негіздері қарастырылған. Оқулық қолданыстағы заңнаманың, соның ішінде Қазақстан Республикасының Салық кодексінің, ҚР Әкімшілік Кодексінің баптарына және экономикалық әдебиеттерде жарияланатын материалдарға негізделеді. Осы оқулықта салық салу мәселелері, оның қағидаттары барынша түсінікті жазылған, Қазақстан Республикасының салық жүйесінің құрылымы қарастырылған, шаруашылық жүргізуші субъектілер мен жеке тұлғалардан алынатын ҚҚС, корпоративтік табыс салығы, акциздер, меншікке салынатын салықтар және т.б. сияқты негізгі салықтар, сондай-ақ арнаулы салық режимдері талданып, айқындалған. «Салықтар және салық салу» оқулығы «Бизнес және басқару» дайындық бағыты және «Аудит және салық салу», «Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісі», «Маркетинг және жарнама», «Менеджмент және басқару» білім беру бағдарламалары бойынша бакалавриат студенттеріне арналған.
 • Item
  Халықаралық экономика
  (С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті, 2022) Бауэр, М.Ш.
  Оқу құралы білім алушылардың халықаралық экономика және жаһандық әлемдік саяси процестердің мәселелерін талдау және оның нәтижелерін кәсіби қызметінде пайдалану дағдыларын дамытуға бағытталған. Оқу құралында халықаралық экономиканың жалпы мәселелері мен даму эволюциясы, халықаралық қатынастар туралы, оның ішінде сауда еркіндігі және протекционизм, халықаралық сауданы реттеудің тарифтік әдістері, халықаралық саудадағы тарифтік емес кедергілер, өндіріс факторларының халықаралық қозғалысы сияқты мәселелер қаралған. Сондай-ақ негізгі халықаралық көрсеткіштерге талдау жасалып, оның ішінде еңбек миграциясы мен валюта бағамы, ашық экономика үлгілеріне жан-жақты түсініктеме берілген.
 • Item
  Корпоративные финансы
  (КАТУ им. С.Сейфуллина, 2022) Кадринов, М.Х.; Мукашева, Г.М.; Таурбаева, А.А.
  В данном издании рассмотрены теоретические и практические основы организации финансов корпораций и их эффективное управление с целью достижения нормальной финансовой устойчивости и оптимизации получаемой прибыли. Учебное пособие «Корпоративные финансы» содержит краткий конспект лекций, разработанный в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта для экономических специальностей, предназначено для студентов бакалавриата по направлению подготовки «Бизнес и управление».
 • Item
  Қаржылық математика
  (С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті, 2022) Мукушев, А.Б.; Айтимова, Ш.Т.; Мукушев, С.Б.; Хасенова, К.У.; Адильбекова, Б.А.
  Оқулық қаржылық және несие операцияларын сандық талдаудыңдәлелденген әдістерін дәйекті және жүйелі түрде қамтиды. Ол әртүрліесептердің дәстүрлі әдістерімен қоса, соңғы онжылдықта қолданылатынәдістерді де қамтиды. Пайыздарды есептеудің әртүрлі әдістері, төлемағындарының сипаттамаларын, қысқа мерзімді құралдардың тиімділігінжәне ұзақ мерзімді қаржы операцияларын, оның ішінде өндірістікинвестициялар мен облигациялардың тиімділігін анықтау әдістерітолығымен талқыланады.Бұл кітап экономикалық жоғары оқу орындарында оқитынстуденттерге және қаржы есептілігін қолданатын жеке тұлғаларға, яғнибанк, инвестициялық ұйымдардың, зейнетақы қорының жәнесақтандыру компанияларының қызметкерлеріне арналған.